IN1114 - Programes de Salut en Infància, Adolescència i Edat Reproductiva

Curs 2 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

Per a ponderar la teoria amb la clínica, cal superar amb un 5 cadascuna de les parts: examen teòric i avaluació de les pràctiques clíniques.

 

En ultima instància, primaran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura per mitjà de l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del verifica