IN1114 - Programes de Salut en Infància, Adolescència i Edat Reproductiva

Curs 2 - Semestre 1,2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

83,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 47,3
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E20 Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per a proporcionar una atenció integral d’infermeria a l’individu, la família i la comunitat.

E21 Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d’atenció primària de salut.

E24 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d’individus i grups.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

T01. Capacitat de fer valdre els juís clínics per a assegurar que s’aconsegueixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge