IN1111 - Fonaments Teòrics i Metodològics

Curs 2 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'assignatura se supera amb avaluació de coneixements a partir d'un examen de continguts teòrics, amb dos modalitats per a cursar l'assignatura. En ambdues modalitats és necessari tenir els treballs fets per presentar-se a l'examen. Només es procedirà al càlcul de la nota final en cas que s'hagin tots els apartats aprovats. La nota mínima per a poder accedir a la Matrícula d'Honor serà de 9,5.
 
MODALITAT I:
a) 10% treball de Teories i Models + el Gran Debat.
b) 10% Exercicis del mètode + participació + assistència a l'aula.
c) 80% Examen escrit.
 
Els alumnes que hagin superat el treball de teories i models i el gran debat amb nota superior a 7 estaran exempts d'examinar-se de teories i models en l'examen final de l'assignatura.
 
MODALITAT II:
a) 20% Reflexió de Teories i Models d'Infermeria. Aplicació al context sanitari espanyol.
b) 80% Examen escrit.
 
En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual.