Metodologia

Metodologia didàctica

Es tracta d'una assignatura teòrico-pràctica en la que en primer lloc es mostra la importància i essència de la relació comunicativa. Després de la comprensió dels processos comunicatius i els seus efectes sobre la persona, cal posar-los en pràctica. Es combinen les classes magistrals amb la resolució de problemes. Les classes magistrals seran participatives, buscant la reflexió i la implicació de l'estudiant en la comprensió dels continguts. Els problemes s'enfoquen al desenvolupament d'habilitats i la capacitat per analitzar les situacions de comunicació i actuar-hi. S'utilitzaran les tècniques de resolució de supòsits pràctics i role-playing.