Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

1.- Examen escrit/teòric: computarà el 80% de la nota (8 punts sobre 10) y serà recuperable per a la segona convocatòria del curs.

Constarà de 40 preguntes tipus test. 

2.- Realització d’informes de pràctiques. Caldrà entregar al menys el 80% de les memòries. Aquestes computaran el 20% de la nota (2 punts sobre 10) i no seran recuperables per a la segona convocatòria del curs.

El treball constarà d'una planificació de com s'actuaria aplicant l'habilitat o habilitats vista en eixa pràctica (extensió entre 2 i 5 pàgines).

Per superar l’assignatura cal aconseguir l’aprovat en cadascuna de les dos parts per separat, examen i informes de pràctiques. Només així es farà la suma de les dos parts per tal d’obtenir la nota final.

Es considerarà presentat a l'alumne que realitze, com a mínim, l'examen teòric.

Les notes de l'examen i dels informes de pràctiques no es guardaran per al curs següent.