Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E10 Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajuda en aquestes.

E11 Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d’acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenrotllament.

E12 Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l’expressió de les seues preocupacions i interessos.

E14 Conéixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per a capacitar l’estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l’assistència, i la rehabilitació de les víctimes d’esta manera de violència.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge