IN1109 - Ètica i Legislació (Ètica)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

PART I: ÈTICA

 

Tema 1. Ètica i ètiques aplicades

L'objectiu d'aquesta Unitat temàtica 1 és introduir els alumnes en els aspectes bàsics de l'ètica i les ètiques aplicades. L'ètica, com a branca de la filosofia que es preocupa pel comportament racional de l'ésser humà en totes les seves dimensions, pretén clarificar el llenguatge moral de què fan ús les comunitats lingüístiques, fonamentar els principis, valors i normes que coordinen les relacions humanes i els seus projectes de vida bona i, des de fa mig segle, aplicar tot el bagatge assolit en els dos moments anteriors sobre els diferents àmbits d'activitat humana. Per això, cal discernir quina proposta de fonamentació del que és moral respon millor a aquestes expectatives i quin mètode és l'apropiat per a la seva aplicació pràctica.

 

Tema 2. Bioètica com a ètica aplicada

L'objectiu d'aquesta Unitat temàtica 2 és mostrar els trets bàsics que una bioètica com a ètica aplicada. La bioètica es veu com a condició de possibilitat del desenvolupament de làmbit de la salut. Avançar en aquest sentit exigeix una reflexió profunda sobre el caràcter sobre el qual cal edificar la proposta; els fins i les condicions de possibilitat de la pràctica; el conjunt de principis, valors, normes i virtuts que orienten l'activitat i els comportaments cap a l'excel·lència i que permeten la crítica i millora contínua, així com també sobre els instruments que en possibiliten la gestió, el monitoratge i el compliment en l'àmbit pràctic.

 

Tema 3. Els principis de la bioètica

En aquesta Unitat temàtica 3 es reflexiona al voltant del fonament ètic dels quatre principis de la bioètica: Autonomia, No maleficència, Beneficència i Justícia. En aquest context, la concreció d'uns principis i valors ètics serviran per reflexionar i analitzar la realitat comportamental i moral de l'activitat de manera adequada, així com per posar a punt els mecanismes de comunicació, participació i resolució de conflictes a la pràctica de la Intel·ligència robòtica.

 

Tema 4. Bioètica: dels principis a les normes

L'objectiu d'aquesta Unitat Temàtica 4 és abordar l'aplicabilitat a la pràctica clínica dels quatre principis de la bioètica. Els principis són apriorístics i no categòrics, per la qual cosa la seva aplicació sobre la realitat genera excepcions. Això porta a establir processos axiomàtics, deontològics i normatius capaços d'operativitzar-los a la pràctica.

 

Tema 5. Bioètica de la raó cordial: el paper de la cura

L'objectiu d'aquesta Unitat Temàtica 4 és aprofundir en la raó cordialitat com a bioètica de la cura. Des d'una ètica de la raó cordial ofereix raons per a l'atenció i la compassió de les persones i grups més vulnerables. Aquest tema s'introdueix al reconeixement recíproc de les capacitats comunicatives i emotives de les persones per dialogar i emocionar-se per un mateix i pels altres.

 

Tema 6. Comitès de bioètica

L'objectiu d'aquesta Unitat temàtica 6 és aprofundir en el naixement, el desenvolupament i la funcionalitat dels comitès de bioètica. Des de la dècada dels 50 del segle XX, l'emergència dels comitès d'ètica ha esdevingut una de les eines fonamentals en l'aplicació de la bioètica. La seva composició i funcionament ha anat madurant al llarg de les dècades per adaptar-se al nivell moral postconvencional dels temps.

 

Tema 7. L'argumentació moral: el mètode de l'ètica clínica

L'objectiu d'aquesta Unitat temàtica 7 és capacitar l'alumnat per resoldre conflictes ètics en l'àmbit pràctic a través de la resolució de casos pràctics. El mètode deliberatiu s'ha anat constituint com a eina fonamental dels comitès d'ètica per a la resolució de la conflictivitat subjacent a l'àmbit pràctic. Aquest, a diferència d'altres mètodes dilemàtics, ofereix una perspectiva ètica problemàtica i concreta per a cadascun dels casos.

 

Tema 8. Consentiment Informat

L'objectiu d'aquesta Unitat temàtica 8 és capacitar l'alumnat en la correcta aplicació del consentiment informat a l'àmbit pràctic des d'una perspectiva ètica. El sentit del consentiment informat s'ha anat distorsionant al llarg de les darreres dècades. Pensat com a aplicació del dret a decidir dels afectats per la pràctica clínica, avui llangueix davant d'un ús inapropiat i descontextualitzat. Els mites que arrossega són la mantra i eradicar-los mostrant el fonament ètic que li subjau constitueix la solució per a la correcta articulació dels quatre principis de la bioètica, no només el d'autonomia.

 

Tema 9. Voluntats anticipades

L'objectiu d'aquesta Unitat temàtica 9 és capacitar l'alumnat en el coneixement i l'aplicació correcta de les voluntats anticipades. En la darrera dècada, les voluntats anticipades han anat guanyant rellevància en l'àmbit pràctic com a eina d'aplicació anticipada del dret a decidir dels afectats. El seu fonament ètic està vinculat al principi d'autonomia, però,

com passa el consentiment informat, la seva correcta aplicació ofereix un camí plausible per operativitzar tots els principis de la bioètica a l'àmbit pràctic.

 

Tema 10. Cartes de drets i deures dels/de les pacients

L'objectiu d'aquesta Unitat temàtica 10 és mostrar el fonament ètic de les cartes de drets i deures dels/de les pacients i els/les usuaris del sistema sanitari, així com diferents exemples de la seva aplicació pràctica i necessitats de desenvolupament en l'àmbit clínic .

 

Tema 11. Relacions clíniques i professionals

L‟objectiu d‟aquesta Unitat temàtica 11 és aprofundir des d‟un punt de vista ètic en un enfocament adequat de relació clínica. A la pràctica clínica conviuen actualment diferents tipus de relacions clíniques i professionals: paternalista, informada, interpretativa, deliberativa i dialògic-cordial, entre d'altres No obstant això, no totes són moralment vàlides i responsables. Una relació clínica basada en una raó dialògica i cordial com la proposada per Adela Cortina resulta summament fructífera per a la pràctica clínica.

 

Tema 12. Salut 4.0: reptes ètics de la Intel·ligència Artificial a l'àmbit de la infermeria

L'objectiu d'aquesta Unitat temàtica 12 és analitzar críticament les conseqüències presents i futures de la transformació digital de l'àmbit sanitari i proposar orientacions per emprendre una digitalització socialment responsable i moralment vàlida. La sanitat es troba immersa en un procés de transformació digital generat per la possibilitat i la convergència tecnològica de l'Internet de les Coses (IoT), el Big Data i la Intel·ligència Artificial i les seves conseqüències per un altre: la hiperconnectivitat, la dataficació i l'algoritmització. Un procés de transformació cap al que s'ha anomenat Smart Health, Sanitat 4.0 o mHealth. No obstant això, malgrat l'enorme potencial subjacent a la digitalització de l'àmbit sanitari, aquest procés pot produir efectes molt negatius tant per al sector i les organitzacions com per a l'usuari del sistema.

 

Tema 13. Ètica de la investigació en infermeria

L'objectiu d'aquesta Unitat Temàtica 13 és abordar els trets principals d'una ètica de la recerca en infermeria que ajudi a eradicar i controlar la mala praxi i generar i augmentar la confiança en la professió. La confiança que la societat diposita en la investigació biotecnològica és un element fonamental del desenvolupament de la pràctica clínica. Tot i això, els constants casos de mala praxi per nepotisme, conflicte d'interès, malversació de cabals públics, plagi, apropiació indeguda d'idees, dopatge financer, fake news, falsificació, adulteració i/o fabricació de dades, entre moltes altres coses, generat un augment de la desconfiança envers els processos de generació de coneixement i els seus resultats. Des d'una ètica dialògica i cordial, es poden oferir orientacions per dissenyar una ètica de la recerca en infermeria el marc de les ètiques aplicades que ajudi a eradicar i controlar les males pràctiques en aquest àmbit.

 

Tema 14. Bioètica al principi de la vida: la gestació subrogada i la violència obstètrica

L'objectiu d'aquesta Unitat Temàtica 14 és reflexionar críticament sobre els problemes bioètics actuals subjacents al principi de la vida, com l'avortament, el millorament humà, la gestació subrogada o la violència obstètrica, des d'una proposta dialògica i cordial de bioètica.

 

Tema 15. Bioètica al final de la vida: l'empresa d'envellir i la mort digna

L'objectiu d'aquesta Unitat Temàtica 15 és reflexionar críticament sobre els problemes bioètics actuals subjacents al final de la vida, com l'eutanàsia o la cura de la gent gran, des d'una proposta dialògica i cordial de bioètica.

 

 

 

PART II: LEGISLACIÓ

PART I – INTRODUCCIÓ AL DRET

 

1. Introducció al Dret.

El sistema de normes, les sancions, les diferències entre el dret i la moral, les fonts del dret i la jerarquia entre elles.

 

2. La Constitució de 1978.

Les característiques generals de la Constitució. Els drets i les llibertats. L´estat autonòmic. La Comunitat Valenciana i el seu Estatut.

 

3. Dret de la Unió Europea. Els convenis internacionals.

Els Tractats Internacionals, la seua prevalença sobre les normes internes espanyoles, principals textos signats per Espanya.

El dret de la Unió Europea: els tractats originaris i el dret derivat. Els principis defecte directe i primacia.

 

4. El dret i la persona.

La persona i la capacitat. el començament de la personalitat. Les condicions personals: ledat, major edat, menor edat i emancipació. El dret a la vida ia la integritat física. Els trasplantaments dòrgans. El risc de la vida. La fi de la personalitat: la mort. El trasplantament dòrgans de morts.

 

 

 

PART II - DRET SANITARI

5. El sistema sanitari espanyol i el valencià

El sistema sanitari espanyol i el sistema nacional de salut: el consell interterritorial del sistema. El sistema sanitari valencià, lEstatut, les competències de la Generalitat, la Conselleria de Sanitat i les principals normes valencianes.

 

6. El règim jurídic de la sanitat i la legislació sanitària

Legislació internacional, estatal i autonòmica (valenciana)

 

7. Els drets del pacient i de la família

Els drets a la intimitat ia la pròpia imatge i el dret a la protecció de dades. Els drets a la informació i el consentiment informat.

El dret d'accés a la història clínica i als drets a l'informe d'alta ia l'emissió de certificats mèdics. El dret a les cures pal·liatives ia l'eutanàsia.

 

8. Règim jurídic del personal sanitari

Regulació legal del personal sanitari. El personal sanitari dinfermeria. La col·legiació i els seus efectes.

 

9. Aspectes legals de lexercici professional.

La responsabilitat civil dels professionals sanitaris. La responsabilitat penal.

La responsabilitat de ladministració.