IN1106 - Anglès Aplicat a Ciències de la Salut (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Examen oral

20%

Criteris de superació

- Per aprovar l'assignatura l'alumne ha d'entregar el portfoli i realitzar els exàmens orals i escrit. En cadascuna de les parts l'alumne ha d'obtenir el 50% del percentatge assignat a cada prova (veure taula a continuació)

- L'alumne ha de realitzar totes les proves abans mencionades per poder aprovar l'assignatura.

- Les parts/proves aprovades de l'assignatura només es guardaran durant l'any acadèmic que es cursa l'assignatura.


EVALUACIÓ:

Tipus de prova Ponderació

Examens orals 20% - Roleplay 10% (mín. 5%), Presentació 10% (mín. 5%)
Portfolio 30% (mín. 15%)
Examen escrit 50% (mín. 25%)

TOTAL (aprovat) 100% (mín. 50%)