IN1106 - Anglès Aplicat a Ciències de la Salut (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E08 Aplicar les tecnologies i sistemes d’informació i comunicació de les cures de salut.

ID01. Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació en idioma modern amb pacients, famílies i grups socials, així com l’expressió de les seues preocupacions i interessos.

Resultats d'aprenentatge

Resultats d'aprenentatge - Aprenentatge autònom - Ser capaç d'utilitzar les estratègies necessàries per a la comunicació en anglès - Ser capaç de comunicar-se en anglès amb el pacient i els seus familiars en el context d'un hospital o centre sanitari. (L'infermer / la infermera com a professional) - L'infermer / la infermera com a docent - L'infermer / la infermera com a investigador