IN1104 - Microbiologia (Biologia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Es realitzen sessions de pràctiques ( problemes ) i sessions pràctiques ( laboratori ) de manera que s'adquireixin les competències relacionades.


Les sessions pràctiques (problemes), són una activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual . Durant les mateixes s'alternen les sessions expositives i / o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos així com en seminaris (assistència obligatòria). S'hi pretén que l'alumne treballe part dels continguts de l'assignatura de forma més autònomaa través de TICS dissenyades per a aquesta finalitat . Per a això es podrà dissenyar una wiki en la qual els alumnes podran treballar d’aquesta forma: http://histologiauji.wikispaces.com/ o bé utilitzar les ferramentes del Google Suite o qualsevol altre aplicació que servisca per a introduir als alumnes en la utilització de noves tecnologíes.

Sessions pràctiques ( laboratori, 13%  del temps de l’assignatura), són una activitat presencial d'assistència obligatòria, realitzades en grup reduït en laboratoris de microbiologia que implica l'ús de tècniques com : resolució de problemes, casos, experiments, les quals permeten treballar les competències proposades en diferents nivells cognitius . El disseny experimental es realitzarà previa discussió del problema entre els membres del grup i previa consulta amb material de disseny científic. Els alumnes hauràn de presentar un problema real que s'estudiarà durant les sesions de pràctiques. Amb aquesta acció es preten que l'alumne puga constatar que l'aprenentatge dins del aula està totalment relaciona amb l'entorn més proper en el qual es desenvolupa. Aquest problema presentat per l'alumnat serà avaluat dins de les práctiques.

També es podran realitzar activitats lliures relacionades amb publicacions científiques (que podran ser en anglès), malalties metabòliques, discussió de llibres, pel•lícules, documentals i notícies, etc. relacionats amb els temes donats.


L'avaluació (1.3% del temps total de l'assignatura), consistirà en un examen escrit dels continguts de teoria relacionats amb els temes treballats tant en problemes com en les pràctiques.  També es considerarà la evaluació continua amb l'entrega de treballs i questionàris que ajudaràn a la evaluació final teòrica. Com que la part teòrica conta amb un 80%, la evaluació continua sumarà a aquest 80% amb un 10% de la nota teòrica. L'objecte de la evaluació continua es assolir i ampliar els coneiximents de biologia/microbiologia dels alumnes. És obligatòria.
Finalment, el treball independent suposa un 60.1% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revise i organitze els continguts teòrics, prepare les sessions de laboratori, les activitats de l'aula virtual, seminaris, els problemes, les activitats lliures i l'avaluació.