IN1104 - Microbiologia (Biologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a que s' aprove l' assignatura es d'un 5 (sobre 10) en  les activitats obligatories. Es a dir, s'ha de traure un 5 en cadascuna de les tres parts: teoria, pràctiques i activitats d'evaluació continua

Les activitats obligatòries són:

Sessions pràctiques: assistència i el lliurament  del quadern

Sessions de problemes: Activitats obligatòries organitzades (seminaris, problemes, activitats d'evaluació continua).

Examen de teoria i pràctiques.


B) Es considera a l' alumne presentat si ha realitzat l' examen final


C) En cas de no haver aprovat a la primera convocatoria les diferents parts de l'assignatura, el estudiant podria en la segona convocatoria aprovar-la sempre que supere  amb un 5: 

- una prova teòrica on entraran tots els continguts de l'assignatura per a la teoria

- una prova pràctica basada en una de les pràctiques realitzades en clase, si s'ha suspés la part práctica i/o la repetició de l'examen de pràctiques, si no s'haguere superat l'examen de pràctiques

- per a les activitats d'evaluació continua, el professorat acordarà amb l'estudiant les activitats que ha de repetir