IN1102 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Sessions pràctiques (problemes)


         1. Organització funcional del cos humà
              1.1 Nivell cel · lular i nivell tissular
              1.2 Control del medi intern

       2. Glòbuls sanguinis
             2.1 Coagulació de la sang
             2.2 Grups sanguinis

       3. Funció del sistema limfàtic i immunitat

       4. Líquids corporals.

 

Sessions pràctiques (laboratori)


Pràctica 1. La química de la vida (I).
1.1. Aigua i sals minerals: pH intracel · lular
1.2. Estructura i funció de carbohidrats.
1.3. Estructura i funció de lípids.
1.4. Plasmòlisi.

 

Pràctica 2. La química de la vida (II).
2.1 Estructura i funció de proteïnes
2.2 Nivells d'organització
2.3 Estructura i funció d'àcids nucleics.
2.4. Separació de proteïnes.

Pràctica 3. Estructura i funció de proteïnes.
3.1. Estructura Nativa.
3.2. Plegament i desnaturalització de proteïnes.
3.3. Cinètica enzimàtica.

Pràctica 4. Dinàmica de proteïnes.
4.1. Transport de O2.
4.2. Transducció de senyals.

Pràctica 5. Bioenergètica I.
5.1. Metabolisme intermediari.
5.2. Glucòlisis.
5.3. Piruvat deshidrogenasa.
5.4. Cicle de Krebs i regulació metabòlica.

Pràctica 6. Bioenergètica II.
6.1. Transport a través de les membranes.
6.2. Sistema ATP/ADP.
6.3. Caden de trasport d'electrons

Pràctica 7. Metabolisme Intermediari I.
7.1. Rutes alimentadores de la glucòlisis.
7.2. Alternatives del piruvat.
7.3. Regulació de la glucòlisis.
7.4. Altres rutes d'utilització de la glucosa.
7.5. Gluconeogènesi.
7.6. Síntesi de glicogen.
7.7. Bioquímica de la diabetes.

Pràctica 8. Metabolisme intermediari II.
8.1. Metabolisme d'àcids grassos.
8.2. Metabolisme de proteïnes.
8.3. Metabolisme d'àcids nucleics.
8.4. Integració del metabolisme: Bioquímica de l'exercici i del dejuni.
8.5. Mètodes i tècniques analítiques per al diagnòstic ràpid de la diabetes

Pràctica 9. Metabolisme informacional.
9.1. Replicació.
9.2. Transcripció.
9.3. Traducció.
9.4. Extracció d'àcids nucleics.

Pràctica 10. Aplicacions de biologia molecular en clínica
10.1. Malalties metabòliques.
10.2. Diagnòstic i teràpia gènica.
10.3. Disseny d'oligonucleòtids i PCR.