IN1102 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes) que pondera un 80 % es distribueix entre els problemes de la part de Fisiologia (20%), els continguts teòrics de les pràctiques de laboratori (60%).

L'observació / execució de tasques i pràctiques, que pondera un 20 % fa referència a les qüestions de les pràctiques de laboratori (10%) i les qüestions dels Casos (10%).


Examen escrit de problemes (2 punts)  i dels continguts teòrics de les practiques de laboratori  (6 punts) (Obligatori) 4 / 8.


Qüestions de pràctiques de laboratori (Obligatori) 0.5 / 1.

Resolució de casos (Obligatori) 0.5/1.

 

En les activitats amb data d'entrega, es descomptarà un 20% de la nota per cada dia que passi de la data límit.

L'avaluació continua no es recuperable en segona convocatòria. 


Es considerarà com presentat aquell alumne que ha realitzat el 60 per cent de qualsevol de les activitats obligatòries.