MD1155 - Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica

Curs 6 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Taller d'habilitats i simulació

80%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Resolució de casos

0%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tenint en compte:

• Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis 20% Realització d'un portafoli individual amb registre d'activitats realitzades i informes d'autoreflexió d'aquestes. Serà un portafoli comú de les assignatures del curs. Es lliurarà al final

• Taller d'habilitats i Exercicis de Simulació 80% - Rúbrica de l'activitat assistencial 5% - Mini-cex o similar 10% - ECOE. Es realitzarà al final de curs 65% Per a aprovar l'assignatura s'haurà d'assistir al 80% de les activitats i la nota final haurà de ser el 50% o més en cada apartat dels anteriors

El portafolis és recuperable en 2ª convocatòria. Si s'ha suspès aquesta prova es realitzarà un altre portafolis per a la 2ª convocatòria
La ACOE no és recuperable a la segona convocatòria.