EE1045 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les tasques conduents a la realització del TFG s'iniciaran en el marc d'una estada en pràctiques de 150 hores que l'alumnat ha de realitzar en l'entorn laboral d'una empresa privada o entitat pública. Per a això, una vegada matriculat, ha de sol·licitar al coordinador o coordinadora de Pràctiques Externes  l'inici de l’estada.

En la mesura que siga possible, es facilitarà i fomentarà que l'estada en pràctiques siga una continuació de la realitzada en l'assignatura Pràctiques Externes (EE1034), que sumen un total de 300 hores.

Una vegada realitzada l'adjudicació de l'empresa, a l'alumnat se li assignarà un tutor o tutora per la Universitat Jaume I i un supervisor o supervisora per part de l'empresa. Entre els tres han d'acordar un projecte formatiu definint els termes de les pràctiques d’acord amb la normativa de pràctiques externes de la Universitat Jaume I.

En finalitzar el període de pràctiques, el supervisor o supervisora de l'entitat ha d'emplenar un qüestionari d'avaluació de l'alumnat. Aquest informe ha de ser entregat al tutor o tutora de la Universitat, qui el farà arribar posteriorment al coordinador o coordinadora de Treball de Final de Grau.

Com a norma general, s'assignarà a l'estudiant com a tutor o tutora del TFG el mateix professor o professora que haja actuat com a tutor o tutora de l'estada en pràctiques, vetllant per la continuïtat i coherència en continguts d'ambdues parts de l'assignatura.

Una vegada decidida la temàtica del TFG l'alumnat ha de presentar al coordinador de TFG una sol·licitud d'aprovació del títol, signada pel tutor o tutora, i un resum del treball proposat amb una extensió màxima de 500 paraules. La sol·licitud d'aprovació del títol ha de ser tramitada, com a mínim, amb dos mesos d'antelació a la data de presentació del TFG.

Si un tutor o tutora o un alumne o alumna volen renunciar a un títol de TFG aprovat, cal sol·licitar-ho per escrit al coordinador o coordinadora de TFG, i cal indicar els motius que justifiquen aquesta decisió.

Durant el desenvolupament del  TFG  s’utilitza una metodologia d’aprenentatge per projectes, de manera que el treball ha de ser realitzat de manera individual per l’estudiant sota la direcció d'un tutor o tutora acadèmic. La seua funció és orientar, assessorar i planificar les activitats, realitzar un seguiment del treball i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució del mateix, així com actuar de dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge. A més, el tutor o tutora acadèmic és el responsable d'exposar a l'estudiant les característiques del TFG, d'assistir i orientar-ho en el seu desenvolupament i de vetllar pel compliment dels objectius fixats.

Requisits per a l'entrega del TFG

El TFG solament podrà ser entregat i defensat quan l'estudiant haja superat totes les assignatures del grau. Aquest requisit ha de ser complit per tot  l’estudiantat, sense excepció, i s'ha de justificar mitjançant el certificat de notes corresponent on figuren superades totes les assignatures, tret de  Treball de Final de Grau.

Per a procedir a l'avaluació del TFG, l'estudiantat ha de presentar una sol·licitut per mitjà del formulari de "Entrega de TFG" a través de l'aplicació SPI d'IGLU a què adjuntará en format pdf el document final del seu Treball de Final de Grau. Tots els treballs presentats han d'incloure memòria i pressupost i, en funció de la naturalesa d'aquests, plec de condicions i plànols. 

Addicionalment, l'estudiant entregarà al tutor els documents següents:

  • Informe d'avaluació del supervisor de pràctiques externes corresponent a les 150h d'estada en pràctiques de l'assignatura de TFG.
  • Certificat de notes.

Una vegada l'estudiant realitze l'entrega, el tutor realitzarà la seua avaluació a través de l'aplicació SPI corresponent, adjuntant estos documents.

Durant la realització del TFG s'exerceixen activitats encaminades a l'adquisició dels resultats d'aprenentatge ENAEE CT2 "Utilitzar distints mètodes per a comunicar-se de forma efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" i CT5 "Reconèixer la necessitat i tindre la capacitat per a desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu". El detall de les dites activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.