EE1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (Veure nota 1)
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
Primera convocatòria
 
Avaluació contínua (30%)
 
  • Realització i lliurament de memòries de pràctiques de laboratori (10%) (veure notes 1 i 2)
  • Mitjana de la qualificació de quatre proves escrites de coneixements teòric / pràctiques realitzats durant el curs (20%) (veure nota 1)
  • Examen (70%)
 

Examen (70%)

  • Examen final (70%) (veure nota 1).
 
Segona convocatòria
 
Avaluació contínua (30%)
 
  • Realització i lliurament de memòries de pràctiques de laboratori (10%) (veure notes 1 i 2)
  • Mitjana de la qualificació de quatre proves escrites de coneixements teòric / pràctiques realitzats durant el curs (20%) (veure nota 1)
  • Examen (70%)
 
Examen final (70%) (veure nota 1).
 
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
 
  • En el cas de la convocatòria Extraordinària de Cap d'Estudis l'examen final suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura.
 
Nota 1: per superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació en l'examen final d'un 4.5 sobre 10. En cas de no aconseguir aquesta qualificació, la nota final que constarà en actes serà l'obtinguda a l'examen. La qualificació d'avaluació contínua (memòries de laboratori, problemes resolts de forma autònoma i proves escrites de coneixements teoricopràctics) es mantindrà per les dues convocatòries del curs, no hi ha possibilitat de recuperar aquesta part en el curs acadèmic. No s'exigeix ​​nota mínima a la part d'avaluació contínua.
 
Nota 2: Per qualificar la part d'avaluació contínua corresponent als laboratoris de pràctiques, s'aplicarà el següent procediment:
 
La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme.
L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" a la convocatòria