EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix la obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

Criteris comuns a la primera i segona convocatòria:

En cada convocatòria la qualificació global s'obtindrà mitjançant les qualificacions de les diferents parts com a continuació:

Avaluació contínua (30%):

    
Pràctiques de laboratori (10%)
   
Proves escrites i activitats relacionades amb l'assignatura (20%)

Examen (70%).

Podrà desglossar-se en proves escrites durant el curs i en una prova final.

Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis Qualificació del examen corresponent a aquesta convocatòria: 100%.