EE1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Desglossament de l'avaluació:

Activitat

Ponderació (%)

Recuperable

Examen final

40

Avaluació contínua

Controls de problemes

40

Pràctiques de laboratori i altres activitats

20

No


El 7,5% de la nota de l'avaluació contínua (4,5% sobre la nota final), es correspon a l'avaluació del resultat d'aprenentatge ENAEE CC1 "Coneixement i comprensió dels principis científics i matemàtics que subjeuen a la seua branca d'enginyeria". Els indicadors d'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge s'especifiquen mitjançant la rúbrica corresponent, accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Criteris:

  • Hi haurà un examen final en les convocatòries primera, segona i extraordinària de l'assignatura.
  • En cada convocatòria, serà condició per ser avaluat/ada i treslladar-se la qualificació a les actes presentar-se a l'examen final. En cas contrari, la qualificació serà "No presentat/ada".
  • La qualificació final de l'assignatura es calcularà segons el desglossamemt indicat, sempre que s'obtinga una nota major o igual que 4 sobre 10 en l'examen final, tant en la primera com en la segona convocatòria. En cas que no s'arribe a aquest mínim, la nota final de l'assignatura serà la mínima entre la de l'examen final i la del desglossament indicat. 
  • La nota de les parts de l'avaluació contínua que no siguen recuperables es mantindrà en la segona convocatòria.
  • Per la convocatòria extraordinària, hi haurà un examen que avaluarà totes les competències de l'assignatura, i amb el que es podrà aconseguir el 100% de la nota final.