EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

S'utilitzarà una metodologia d'avaluació continuada que fomenti la feina autònoma i cooperativa. A les sessions de teoria s'introduiran fonaments de paradigmes moderns de desenvolupament de programari, i es fomentarà l'anàlisi i la discussió de casos d'estudi. Les sessions pràctiques treballaran l'aprenentatge basat en projectes, a partir de metodologies i mètodes estudiats a classes de teoria i eines i tecnologies escollides per l'alumnat. Els seminaris seran espais de reflexió i discussió sobre estats intermedis del projecte, eines complementàries i tecnologies escollides per al desenvolupament del projecte de pràctiques.