EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

100%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà de manera continuada a partir d'activitats realitzades en sessions de seminaris i de pràctiques. Cada activitat individual davaluació es puntuarà en una escala de 10 punts. La nota final s'obtindrà de la suma ponderada de les notes de les activitats de pràctiques (70%) i de seminaris (30%). Es considerarà que un alumne o una alumna s'ha presentat a la primera convocatòria quan faci almenys el 60% dels seminaris (3 de 5) i lliuri el projecte de pràctica. L'assignatura es considerarà aprovada si la nota de seminaris és igual o superior a 4 punts, la nota del projecte de pràctiques, igual o superior a 5 punts, i la nota final, igual o superior a 5 punts.

S'habilitarà una segona convocatòria on es podrà recuperar una o ambdues parts de l'assignatura (pràctiques i/o seminaris). La nota final podrà combinar notes per parts obtingudes indistintament a qualsevol de les convocatòries. Tot i això, qualsevol part avaluada en segona convocatòria obtindrà com a nota el 70% dels punts obtinguts (sobre 10), com a penalització per la impossibilitat d'avaluar totes les competències involucrades en el treball de primera convocatòria. En el cas dels seminaris, l'avaluació en segona convocatòria es farà mitjançant la creació d'un bloc amb entrada per cada seminari programat. Aquesta activitat haurà de complementar-se amb una exposició oral sobre tots els temes tractats. En el cas de la part pràctica, l'alumnat haurà de desenvolupar el projecte proposat a la primera convocatòria, complint requisits similars d'ús de mètodes, entorns de desenvolupament, restriccions temporals i lliurament del projecte. Abans de començar el projecte, l'estudiant/a haurà de posar-se en contacte amb el professorat de pràctiques per establir aquests requisits i, durant el seu desenvolupament, és possible que hagi de mantenir entrevistes periòdiques amb el professorat de pràctiques.

Pràctiques. Es realitzarà un projecte per equips de dos o tres alumnes, seguint el paradigma de desenvolupament ATDD+TDD i el mètode de programació per parells. S'elaboraran dos informes parcials que documentaran aspectes concrets del progrés aconseguit, i es realitzarà una presentació final del projecte, incloent-hi demostració del codi del proves i del codi operatiu.

Seminaris. Els seminaris poden ser presentacions orals o debats sobre temes proposats. El primer format serà avaluat segons la qualitat de les exposicions i la participació en discussions derivades dels treballs presentats. L'avaluació del segon format consistirà en un qüestionari final de cinc ítems breus sobre el tema del seminari.