EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IIS03 - Capacitat de donar solució a problemes d’integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.

IIS04 - Capacitat d’identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d’un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar tècniques i mètodes avançats de desenvoolupament de programari en un problema específic. (IIS04)

Analitzar un problema i seleccionar la metodologia més apropiada, d’acord amb les característiques del problema i els recursos disponibles. (IIS03)

Analitzar críticament noves propostes de metodologies de desenvolupament del programari. (IIS04)