Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria consisteixen en lliçons magistrals participatives, amb la inclusió d'exemples pràctics i sessións d'aprenentatge col·laboratiu / autoaprenentatge, en la qual amb l'ús d'eines apropiades, l'estudiantat ha d'elaborar resums o analitzar textes en anglès sobre aspectes concrets.

En les sessions de problemes, l'estudiantat ha d'aplicar tècniques de semàntica de producte i EK  en casos coneguts, guiat pel professorat.

Al llarg de les classes es plantejaran diferents treballs curts que l'estudiantat ha d'entregar resolts en el termini indicat. Entre aquests, la lectura i anàlisi comprensiu de textos en anglès i l'elaboració de resums.

Les sessions de laboratori consisteixen en l'aplicació de tècniques de semàntica de producte, enginyeria Kansei i disseny emocional, orientades al desenvolupament d'un treball de EK sobre un producte que s'assignarà a cada grup d'estudiants i estudiantes.

En els seminaris, l'estudiantat ha de presentar, oralment, els treballs realitzats.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.