DI1035 - Creativitat, Innovació i Resolució de Problemes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

70%

Examen teòric-pràctic

30%

Criteris de superació

Els criteris per aprovar la segona convocatòria seran els mateixos. La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

AVALUACIÓ CONTÍNUA: 20%

  • Portafoli - 20% (no recuperable, es guardarà la nota per a la segona convocatòria)

PROVA FINAL: 80%

  • Treball pràctic (projecte) - 50%
  • Examen teòric-pràctic- 30%

La nota final es calcularà com la mitjana ponderada de les notes anteriors. Per tant, la nota final queda com:

Nota final = [nota de l'examen x 0,3] + [nota del projecte x 0,5] + [nota del portafoli x 0,2]

Per a aprovar l'assignatura, tant la nota del treball pràctic com la de l'examen han d'ésser iguals o superiors a 5 sobre 10. En cas de no acomplir amb aquest requeriment, la nota que apareixerà en les actes serà la corresponent a l'inferior entre ambdues.

Es considerarà presentat aquell alumne o alumna que s'haja presentat a la prova final (Examen teòric-pràctic i treballs (projecte)). En la segona convocatòria es mantindran les notes obtingudes al portafoli a la primera convocatòria (no recuperable). Aquells o aquelles alumnes que es presenten a la segona convocatòria amb els treballs (projecte) sense realitzar o suspesos en primera convocatòria han de desenvolupar un nou projecte alternatiu diferent de l'empleat en les pràctiques realitzades durant l'assignatura. En cas de tindre una nota igual o superior a 5 al treball (projecte), es permetrà mantindré la nota obtinguda a la primera convocatòria o desenvolupar un nou projecte alternatiu diferent a l'empleat en les pràctiques realitzades durant l'assignatura, de manera que la qualificació substituirà a la de la primera convocatòria.

Revisió d'exámens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestitat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.