DI1032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

1. INTRODUCCIÓ

1.1-Presentació de l'assignatura

1.2- Relació de la disciplina de projectes amb la resta de disciplines de la titulació.

              1.3 Objetius generals de la assignatura.

              1.4 Programa de la assignatura, pràctiques a realitzar i treball del curs.

              1.5 Metodologia docent.

              1.6 Avaluació.

              1.7 Preguntes i dubtes.

2. PROJECTE I ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

2.1 Aproximació al projecte

2.1.1_Introducció

2.1.2_Definició del projecte

2.1.3_Tipus de projectes

2.1.4_Característiques del projecte d'enginyeria

2.1.5_Cicle de vida del producte. Fases

2.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL PROJECTE

2.2.1_Esquema del procés de disseny

2.2.2_Relación procés de disseny - fases del projecte

2.3 ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

2.3.1_Iniciació del projecte

2.3.2_Generació de documents

2.3.3_Reunions i actes

3_PATENTS I MARQUES

3.1. Protecció industrial

3.2. Patents

3.3. Models d'utilitat

3.4. Dissenys

3.5. Marques

4. PLANIFICACIÓ DE PROJECTES

               4.1. Introducció

4.2_Diagrama de barres o de Gantt

4.3_Histograma de recursos i distribució de recursos 

4.4_Anàlisi de xarxes

5. VIABILITAT: ESTUDIS DE VIABILITAT

5.1_Estudi de mercat

5.2_Viabilitat tècnica i dimensions del projecte

5.3_Viabilitat econòmica

5.3.1 Estudi economicofinancer

5.3.2 Estudi de la rendibilitat d'un projecte

6. DOCUMENTS DEL PROJECTE

6.1_Introducció i Norma UNE 157001

6.2_Índex general

6.3_Memòria i annexos

6.4_Plànols

6.5_Plec de condicions

6.6_Medicions i pressupost

6.7_ Altres documents habituals en projectes de disseny

6.8_Exposició del projecte

 

TEMARI DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI (15h) I TUTORIES (26h) (PBL)

Les pràctiques consisteixen a sintetitzar tots els coneixements obtinguts prèviament durant el grau, i els propis d'aquesta matèria, a la realització d'un projecte de disseny.

Laboratori:

 • PL1. Economía circular
 • PL2. Búsqueda de patents.
 • PL3. Planificació de projectes
 • PL4. Excel
 • PL5. Costos
 • PL6. Rentabilitat
 • PL7. Presentació de projectes

Tutoria:

Sessions en les quals prèviament el grup ha realitzat i entregat les tasques del projecte que s'indiquen en el guió de pràctiques, i posteriorment es reunirà amb el professorat per a analitzar l'avanç del projecte.

 

 • Práctica 1. Selecció del problema
 • Práctica 2. Assegurament de la qualitat disseny. Rols i treball en equip.
 • Práctica 3. Recerca d'informació per a l'inici del projecte i estudi de mercat
 • Práctica 4. Generació de solucions conceptuals
 • Práctica 5. Avaluació de conceptes i selecció de disseny conceptual
 • Práctica 6. Diseny preliminar
 • Práctica 7. Planificació
 • Práctica 8. Costos
 • Práctica 9. Viabilitat tècnica i econòmica 
 • Práctica 10. Diseny de detall
 • Práctica 11. Documents del projecte
 • Pràctica 12. Revisió final del projecte
 • Pràctica 13. Defensa oral del projecte