DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. FONAMENTS D'ELECTRICITAT

1.1. Magnituds i unitats.

1.2. Lleis fonamentals.

1.3. Circuits en corrent continu.

1.4. Circuits en corrent altern.


TEMA 2. COMPONENTS ELECTRÒNICS BÀSICS

2.1. Components passius.

2.2. Circuits impresos i integrats.

2.3. Díodes.

2.4. Transistors.

2.5. Microcontroladors

2.6. Elements d'electrònica de potència.

2.7. Circuits d'aplicació.


TEMA 3. MATERIALS I COMPONENTS D'EQUIPS ELÈCTRICS

3.1. Conductors elèctrics i aïllants.

3.2. Elements de maniobra.

3.3. Transformadors.

3.4. Accionaments elèctrics.

3.5. Resistències calefactores.

3.6. Proteccions elèctriques.

3.7. Llums.

3.8. Piles i bateries


TEMA 4. APARELLS ELECTRODOMÈSTICS

4.1. Dades tècniques i placa de característiques.

4.2. Electrodomèstics per a calefacció.

4.3. Electrodomèstics per a ventilació i condicionament de l'aire.

4.4. Electrodomèstics de línia blanca.

4.5. Electrodomèstics per a il·luminació.

4.6. Altres electrodomèstics.

4.7. Gestió dels residus.


TEMA 5. PROTECCIÓ CONTRA XOCS ELÈCTRICS. NORMATIVA

5.1. Efectes del corrent elèctric en el cos humà.

5.2. Instal·lació de presa de terra.

5.3. Protecció contra contactes directes i indirectes.

5.4. Normativa i assajos de seguretat elèctrica. Marcat CE.

5.5. Criteris de disseny.


TEMA 6. COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA D'EQUIPS ELÈCTRICS

6.1. Fonaments i idees bàsiques.

6.2. Pertorbacions electromagnètiques: tipus i fonts.

6.3. Normativa i assajos de compatibilitat electromagnètica.

6.4. Criteris de disseny.


PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1. Circuits de corrent continu i corrent altern.

P2. Disseny i muntatge d'un circuit electrònic: protoboard.

P3. Disseny i muntatge d'un circuit electrònic: circuit imprès.

P4. Anàlisi pràctica d'electrodomèstics. Primera sessió.

P5. Anàlisi pràctica d'electrodomèstics. Segona sessió.

P6. Assajos de seguretat elèctrica.