DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

40%

Examen teòric-pràctic

40%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

20%

Criteris de superació

D’acord amb les directrius del pla d’estudis, l’avaluació contempla un examen final (40%) i una part d’avaluació continua (60%) la qual està dividida en:


Avaluació de pràctiques (20%):
– Pràctiques de laboratori (10%)
– Presentació oral sobre electrodomèstics (10%)

Avaluació de treballs acadèmics (40%):
– Dues sessions de resolució de casos pràctics a l'AulaVirtual (10% cadascú)
– Disseny i muntatge d’un prototip electrònic (15%)
– Treball proposat durant el curs (5%)

Primera convocatòria ordinària
La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà depenent de la nota obtinguda a l’examen final.

– Si la nota de l'examen és igual o superior a 4:
Qualificació: 0.40·examen final + 0.20·casos pràctics + 0.15·prototip + 0.10·laboratori + 0.10·presentació + 0.05·treball proposat.

– Si la nota de l'examen és inferior a 4:
Qualificació: 1.00·examen final.

S’exigeix una qualificació mínima global de 5 punts sobre 10 per a superar l’assignatura.

L’alumnat es considerarà presentat a la primera convocatòria únicament si es presenta a l’examen final.

Segona convocatòria ordinària
Es guarda la qualificació obtinguda a l'examen final de la primera convocatòria si es va obtindre una nota igual o superior a 4. Y també es guarden les notes obtingudes a l’avaluació contínua. El sistema de qualificació és el mateix que a la primera convocatòria ordinària.

– Si la nota de l'examen és igual o superior a 4:
Qualificació: 0.40·examen final + 0.20·casos pràctics + 0.15·prototip + 0.10·laboratori + 0.10·presentació + 0.05·treball proposat.

Si alguna de les parts de l'avaluació continua està suspesa, es pot recuperar amb un percentatge de penalització si es fa el treball que corresponga.
– Casos pràctics. S'augmentarà el pes de l'examen final del 40 al 60% de la nota final, ja que coincideixen els continguts.
– Disseny del prototip elèctric. Es podrà dissenyar un nou fotolit y pujar-lo a l'Aula virtual. La nota obtinguda suposarà un 5% de la nota final.
– Pràctiques de laboratori. Es podrà respondre un qüestionari a l'Aula Virtual de cadascuna de les pràctiques. La nota mitjana dels qüestionaris suposarà un 5% de la nota final.
– Presentació oral. S'haurà d'enregistrar una nova presentació i fer una defensa el dia i de la forma que s'acorde. La nota obtinguda suposarà un 10% de la nota final.
– Treball proposat durant el curs. Es proposarà un nou treball. La nota obtinguda suposarà un 5% de la nota final.
D'aquesta manera, la nota final es calcularà aplicant els pesos corresponents en funció de si una activitat d'avaluació continua s'ha recuperat o no.

– Si la nota de l'examen és inferior a 4:
Qualificació: 1.00·examen final.

Com a conseqüència de l'anterior, la recuperació de les activitats d'avaluació continua solament la realitzarà l'alumnat que haja obtingut una nota igual o superior a 4 en l'examen final.

S’exigeix una qualificació mínima global de 5 punts sobre 10 per superar l'assignatura.

L’alumnat es considerarà presentat a la segona convocatòria si es presenta al seu examen final o si entrega alguna de les activitats previstes per a recuperar l'avaluació continua.

Revisió de les qualificacions davant el professorat
L'alumnat que, per causa justificada, considere que la qualificació dels seus exercicis o examen final ha de ser revisada, podrà sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica
En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, «l'estudiantat ha d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació». I conforme al seu l'article 11, «l'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador». D'aquesta manera, tenint en compte ambdós articles de la Normativa, les sancions que se'n deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'alumnat implicant en l'incident.