MT1053 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquesta assignatura consta de 12 crèdits ECTS, els quals suposen un total de 290 hores de treball de l'estudiantat. En aquest període quals ha de realitzar una estada en una empresa. Per això, comptarà amb la supervisió d'un tutor o tutora acadèmic (professorat universitari) i un o una professional de l'empresa (que anomenarem supervisor).

Partint de les preferències dels estudiants i de la llista d'ofertes, el  coordinador o coordinadora de l'assignatura Pràctiques Externes farà les assignacions, i adjudicarà a cada alumne o alumna una oferta d'empresa i un tutor acadèmic.

En cas de conflicte entre les preferències de dos o més estudiants s'ha de tindre en compte els següents criteris:

* Idoneïtat de l'oferta a l'estudiant o estudianta

* Nota mitjana de l'expedient

* Nombre de crèdits superats

* Altres: proximitat geogràfica al domicili de l'estudiant, possibilitat de desplaçament, etc.

Els alumnes rebran un correu electrònic on s'indicarà l'assignació. Després de rebre'l, és responsabilitat de l'estudiantat establir el primer contacte amb el tutor, que farà les gestions per a fixar la data de la primera visita amb el supervisor de l'empresa.

 No es pot iniciar una estada sense que s'acorde el pla de treball amb el supervisor de l'empresa (Projecte Formatiu Electrònic).

L'estudiant o estudianta ha de dedicar 290 hores a treballar a l'empresa. En les primeres setmanes, l'estudiantat ha de presentar en tutoria la memòria de proposta tècnica la qual ha de contindre, com a mínim: descripció, objectius, tasques, i planificació del treball a desenvolupar en l'empresa. Es recomanarà a l'estudiantat lliurar aquest informe durant les tres primeres setmanes d'estada, i fixar com a termini màxim la cinquena setmana. El tutor o la tutora ha d'avaluar la proposta (apte / no apte). És imprescindible obtindre un apte per a continuar l'estada.

Una vegada aprovada la memòria tècnica, l'alumnat ha de seguir treballant en l'empresa sota supervisió, i entregar informes quinzenals a la tutoria acadèmica. A més, en tot moment se seguiran les directrius de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/npaexe.pdf).

La tutoria acadèmica orientarà, assessorarà i planificarà les activitats de l'alumnat, farà un seguiment del treball realitzat en l'empresa i col·laborarà en tot allò que permeta una bona consecució dels objectius plantejats en el mateix.


Atès el caràcter personal que tenen les memòries no es proposa cap esquema tancat de desenvolupament. Cada cada alumne amb el seu tutor ha de dissenyar la feina.