MT1053 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Evaluación de prácticas externas

100%

Criteris de superació

Al final de l'estada, l'alumne/a presentarà una memòria del treball realitzat que el tutor haurà d'avaluar.

La qualificació tindrà en compte, com a mínim:

 

  •     La valoració del supervisor o supervisora en l'empresa del treball realitzat per l'estudiant o estudianta, la capacitat de l'estudiantat  per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa i per a desenvolupar-hi una tasca professional en l'àmbit de les matemàtiques i la computació (fins al 70%).
  •     La memòria presentada avaluada pel tutor (fins al 30%).


La nota global requerida per a superar l'assignatura és obtindre un 5 sobre 10 amb la suma de les qualificacions del tutor i del supervisor (el supervisor puntuarà l'estància sobre 7 i 
el tutor puntuarà la memòria sobre 3). La no entrega d'aquesta memòria suposarà la no presentació en l'assignatura.