MT1023 - Fonaments del Càlcul Integral

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Examen final:  8 punts.
Avaluació contínua: 2 punts.


Els exàmens finals es realitzaran en les convocatòries oficials d'exàmens.
L'avaluació continuada consistirà en el lliurament de tasques que s'aniran assignant a cada alumne, a més de proves parcials. Aquestes activitats no són recuperables i la seva valoració es conservarà durant les dues convocatòries del curs.
Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts en total. Un alumne serà considerat presentat en una convocatòria quan es presenti a l'examen final.