MT1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica es basa en l'avaluació contínua amb un sistema d'aprenentatge basat en manuals.

L'assignatura requerix aproximadament de huit hores de treball a la setmana entre hores presencials i no presencials. Les hores d'assistència presencial s'organitzaran en sessions de 2,5 hores setmanals per a les classes de teoria i sessions de 2 hores per a les de laboratori durant les setmanes que es necessiten fins a impartir el total d'hores presencials que requerix l'assignatura. Les hores restants corresponen al treball que haurà de realitzar l'alumnat pel seu compte.

Les classes consistiran en la posada en comú i correcció de les activitats proposades durant la sessió anterior i que els estudiants hauran d'haver realitzat com a treball previ i en la resolució en grups d'estudiants de nous exercicis relacionats amb la matèria d'estudi.

En les classes de laboratori es treballarà en grups i es resoldran els problemes plantejats en els butlletins de pràctiques. 

El treball que haurà de realitzar l'alumnat en les hores no presencials consistirà en preparar les següents classes de teoria i de laboratori per mitjà de la realització d'una sèrie de tasques que estaran indicades en els corresponents entregables. A més, l'alumnat haurà de dedicar temps a l'estudi per a la preparació dels exàmens.