EM1043 - Manteniment d'Estructures i Construccions

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Sessions teòriques: classes magistrals. Durant aquestes sessions el professor explicarà fent ús de la pissarra i de les noves tecnologies els fonaments teòrics de l'assignatura i resoldrà alguns casos pràctics.


Sessions pràctiques (problemes): Seminaris de resolució de problemes d'un nivell similar als exigits en l'examen final.


Sessions pràctiques (laboratori): Resolució de problemes per part de l'alumne emprant eines informàtiques. Es plantejarà un cas concret del que l'alumne posteriorment haurà de lliurar abans d'una data prefixada, una memòria explicativa de la seva resolució.