EM1043 - Manteniment d'Estructures i Construccions

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció de al menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:

Primera convocatòria:
- Avaluació contínua (50%)
          Pràctiques de laboratori / Treballs pràctics (50%)
- Examen final sobre la part de teoria (50%) (veure nota 1)

Segona convocatòria:
- Avaluació contínua (50%)
          Pràctiques de laboratori / Treballs pràctics (50%): l'estudiant pot triar entre repetir les memòries de les pràctiques / treballs o mantenir la qualificació de la primera convocatòria.
- Examen final sobre la part de teoria (50%) (veure nota 1)

Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis:
Examen final (100%)


Nota 1: en totes les convocatòries és imprescindible obtenir una qualificació superior o igual a 4 punts sobre 10 en l'examen final. Si no es complís aquest requisit i la qualificació global per mitjana és superior a 4.5 punts, la qualificació global final seria de 4.5 punts (sobre 10).

Altres consideracions:
L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" en la convocatòria.
Altres criteris addicionals poden ser incorporats a el sistema d'avaluació per tal de corregir situacions excepcionals que poguessin donar-se. Si existissin, es comunicarien als estudiants a l'inici de l'assignatura.