EM1041 - Càlcul d'Estructures Avançat

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA
 
Tema 1.- Introducció al Mètode d'Elements Finits
 
Tema 2.- Desenvolupament d'equacions per elements barra
 
Tema 3.- Desenvolupament d'equacions per elements biga
 
Tema 4.- Desenvolupament d'equacions per pòrtics rígids
 
Tema 5.- Desenvolupament d'elements per a aplicacions de tensió i deformació plana
 
Tema 6.- Introducció als models de plaques i làmines
 
Tema 7.- Anàlisi tridimensional: Elements sòlids
 
Tema 8.- Consideracions pràctiques en el procés de modelització. Interpretació de resultats
 
Tema 9.- Projecte avançat d'estructures d'acer (i). Disseny d'unions
 
Tema 10.- Projecte avançat d'estructures d'acer (ii). Fatiga i resistència al foc
 
Tema 11.- Projecte avançat d'estructures d'acer (iii). Control de qualitat i inspecció
 
TEMARI DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI (Aula Informàtica)
 

Sessió 1.- Introducció al programa de càlcul per elements finits SAP2000 Sessió 2.- Proporcionar instruccions tècniques en un context internacional Sessió 3.- Anàlisi per elements finits d'estructures de barres mitjançant SAP2000 Sessió 4.- Anàlisi per elements finits de problemes de tensió i deformació plana mitjançant un full de càlcul Sessió 5.- Resolució de problemes de tensió i deformació plana mitjançant SAP2000 Sessió 6.- Anàlisi per elements finits de plaques i làmines mitjançant SAP2000 Nota: L'ordre i títol de les sessions de pràctiques es podrà veure modificat en funció de l'avanç del curs i disponibilitat del programari de càlcul, encara que cobrirà tot i això els continguts de les sessions anteriors