EM1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats presencials inclouen:

  • Ensenyaments teòrics: lliçó magistral i resolució d'exercicis i problemes
  • Ensenyaments pràctics (laboratori): treball de laboratori. Es treballarà en grups de dos estudiants sota la supervisió del professorat, desenvolupant els aspectes pràctics dels temes estudiats a les classes teòriques.

Les activitats no presencials es desenvolupen mitjançant l'estudi individual de l'estudiantat i les tasques pròpies de l'assignatura. Per a fomentar el treball autònom de l'estudiantat es plantejaran col·leccions d'exercicis i activitats a través de l'Aula Virtual.