EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requereix obtenir com a mínim 5 punts sobre 10 en la qualificació global de la mateixa. 
 
En cada convocatòria, la qualificació global de l'assignatura s'obté calculant la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació: 
 
Primera convocatòria ordinària 
Avaluació contínua (40%) (veure Nota 1) 
Examen final (60%) (veure nota 2) 
 
Segona convocatòria ordinària 
Avaluació contínua (40%): es considerarà la nota de la primera convocatòria. (veure Nota 1) 
Examen final (60%) (veure nota 2) 
 
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis

Via 1 (l'alumne, al present curs, assisteix a les sessions de laboratori i lliura les entregues exigides)
Avaluació contínua (40%) (veure Nota 1)
Examen final (60%) (veure nota 2) 
 
Via 2 (l'alumne no assisteix a les sessions de laboratori o no lliura les entregues exigides)
Examen final (100%) 
 
Nota 1: No s'exigeix que l'estudiant obtingui una nota mínima en l'avaluació contínua però sí que és obligatòria l'assistència a les sessions de laboratori i el lliurament del treball d'avaluació contínua. En cas contrari s'obtindran 0 punts a l'avaluació contínua.
 
Nota 2: Per superar l'assignatura l'alumne haurà d'obtenir un mínim de 4.5 punts en cadascuna de les parts de l'examen final i un mínim de 5 punts en la nota final. En qualsevol cas, la màxima nota que es pot obtenir en l'assignatura si no se supera la nota mínima exigida en qualsevol part serà de 4.5 i l'assignatura no estarà superada. 
 
Altres consideracions: Es considera que un / a estudiant s'ha presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen final escrit d'aquesta convocatòria i així figurarà en l'acta de la mateixa. En qualsevol altre cas, figurarà com no presentat.