EM1021 - Disseny de Màquines

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura, es requereix l'obtenció de, almenys, 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. 


En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà de la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:   

Primera convocatòria
  • Avaluació contínua (40%)
                - Examen parcial (30%). Examen escrit en el qual s'avaluen els coneixements teoricopràctics, en finalitzar una unitat didàctica o bloc d'unitats didàctiques.

                 - Realització i lliurament de memòries/treballs de pràctiques de laboratori (10%)    
  • Examen final (60%). Examen escrit en el qual s'avaluen els coneixements teoricopràctics no avaluats en l'examen parcial. Si no s'obtingués una qualificació igual o superior a 3 en aquest examen, la qualificació màxima de l'assignatura seria igual a 4,5
Segona convocatòria  
  • Avaluació contínua (40%)
- Examen parcial (30%). L'estudiantat pot optar entre la qualificació de la primera convocatòria o tornar a examinar-se d'aquesta part dins de l'examen final. Es considera la més gran de les qualificacions obtingudes.

- Realització i lliurament de memòries de treballs i / o pràctiques de laboratori (10%). Es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.
  • Examen final, del que no avaluat a l'examen parcial (60%). L'estudiantat pot optar entre la qualificació de la primera convocatòria o tornar a examinar-se d'aquesta part dins de l'examen final. Es considera la més gran de les qualificacions obtingudes.
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
  • Avaluació contínua (10%). Qualificació obtinguda en la realització i lliurament de memòries/treballs de pràctiques de laboratori.                                                           
  • Examen final (90%)
L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a la prova escrita de l'avaluació contínua i / o l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" en la convocatòria.

Inclòs en el 40% de la nota d'Avaluació contínua, es valorarà l'adquisició de la competència ENAEE CT1 "Funcionar de forma efectiva tant a nivell individual com en equip" en els nivells de domini N2 i N3. Els indicadors en relació a aquesta competència s'especificaran en una rúbrica que estarà accessible, a través de l'Aula Virtual de l'assignatura, per al curs actual.