EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció de al menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà amb la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:

Primera convocatòria

  • Avaluació contínua (30%)

o Realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori ( 10%)

o Qualificació de proves escrites de coneixements teoricopràctics realitzades durant el curs (20%).

  • Examen final (70%)

Segona convocatòria

  • Nota Avaluació contínua (10%)

o La nota d'aquesta part es correspondrà amb l'obtinguda en la primera convocatòria en la realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori (10%)

  • Examen final (90%)

Superació de l'assignatura en 1ª i 2ª convocatòria

Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir almenys un 5 a la qualificació final. A més, haurà d'obtenir una qualificació major o igual a 4.5 a l'examen final. Si la nota a l'examen final no arriba al 4.5, la nota final de l'assignatura no podrà ser superior a 4.5.

Convocatòria extraordinària de final d'estudis

Per aquesta convocatòria l'examen final suposarà el 100% de la nota final

Consideració de presentat a una convocatòria

L'estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si, i només si, es presenta a l'examen final.