PS1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

a) Metodologia

Aquesta assignatura incorpora metodologies actives per al desenvolupament del procés d’ensenyança-aprenentatge, i proporciona a l’estudiantat un flux continu de tasques d’aprenentatge. Dins de les activitats considerades presencials, es troben les ensenyances pràctiques, que constitueixen l’activitat formativa fonamental de l’assignatura (234 hores en l’entitat de pràctiques, sota la supervisió d'un o una especialista), real programada; a més, la realització de seminaris, que són un espai per a la reflexió i/o debat a fi d’aprofundir en continguts rellevants relacionats amb la pràctica real (10 hores). També es realitzen tutories individuals o en grups reduïts a fi d’orientar i planificar de manera més personalitzada el treball de l’alumnat durant la seua estada en pràctiques (quatre hores).

b) Organització de les Pràctiques Externes

Figures implicades: les persones implicades en aquesta assignatura són el coordinador o la coordinadora de Pràctiques Externes, la tutora o tutor acadèmic, els supervisors i les supervisores i l’alumnat. Les seues funcions estan establides en la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Universitat Jaume I.

Període per a realitzar l’estada en pràctiques. Ja que l’assignatura té un caràcter anual, les Pràctiques Externes poden realitzar-se al llarg del curs acadèmic.

Procediment d’assignació. A l’inici del curs acadèmic el coordinador o la coordinadora de les Pràctiques Externes convoca una reunió informativa dirigida a l’alumnat sobre les característiques, el contingut i el desenvolupament de l’assignatura de Pràctiques Externes. Després de finalitzar el període de matrícula (condició indispensable per a realitzar les Pràctiques Externes) i una vegada celebrada la reunió informativa de les PE, s’obri un període en què l’alumnat emplena el formulari de preferències a través de l’e-ujier (tres opcions) on reflecteix en quin àmbit d’exercici professional de la psicologia, dels oferits en aquesta guia, desitja realitzar les pràctiques externes. Posteriorment, es realitzaran reunions específiques, per a cada un d’aquests àmbits d’exercici professional que s’ofereixen, on es durà a terme l’assignació de places de pràctiques entre l’alumnat i també de tutores o tutors acadèmics. En el cas que no hi haja places suficients dins d’un àmbit, la professora o professor responsable del mateix tindrà en compte l’expedient acadèmic de l’estudiant o estudianta. Una vegada l’estudiant o estudianta tinga plaça de pràctiques assignada, participarà amb la tutora o tutor acadèmic i la supervisora o supervisor en l’elaboració del projecte formatiu.

Proposta d’entitat. L’alumnat també pot proposar, per iniciativa pròpia, una entitat per a realitzar la seua estada en pràctiques. Els objectius i tasques a desenvolupar han de ser idèntics als establits en aquest document. La proposta d’entitat, disponible en la pàgina web de l’OIPEP, ha de presentar-se en el Registre General de la Universitat Jaume I. Per a poder realitzar les pràctiques, l’alumnat ha de comptar amb l’aprovació de la tutora o tutor acadèmic assignat.