PS1044 - Drogodependències

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Memòries i informes de pràctiques

25%

Criteris de superació

L'assignatura pot aprovar-se per dues vies.

1. Evaluación contínua

 Es requereix realitzar:

1.1.   Un exámen escrit. L'examen consistirà en 10 preguntes curtes que puntuen sobre 7,5.  l'aprovat requereix una nota de 3,75 (50% de la nota). Si no obté la puntuación necessària, l'o l'estudiant tendrá que presentar-se amb tota la matèria la segona convocatoria. Competències I02 - I04 - G01 1.2.

1.2.   Resolución de problemes sobre els temes tractats, assistència i discusión durant les activitats. La evaluación es hará in situ sobre competències orals i argumentatives (25% de la nota). No hi ha nota mínima però les la puntuació obtinguda en les activitats solament se sumarà a la nota a partir de l'aprovat en teoria. Competències: I02 - I03-I04 - G01


Per aprovar l'assignatura per aquesta vaig veuréa cal haver obtingut com la mínim: Un 50% en la teoría i a partir d'aquesta puntuació se sumen les activitats. Si l'estudiant no supera aquest percentatge en l'avaluació de la teoria tendrá que optar a la segona convocatòria de juliol.


2. Avaluació tradicional

Els continguts teòrics s'avaluen a través de l'examen final que tindrà dues convocatòries juny i juliol.

2.1. Si l'o l'estudiant ha realitzat algunes de les diferents categories d'activitats programades, però no s'ha presentat als exàmens teòrics d'avaluació contínua, aquesta nota se li guardarà i se sumarà a la seva nota de l'examen teòric de la primera o segona convocatòria. En aquest cas, les activitats se sumaran a la nota final solament si l'estudiant ha obtingut 3,75 en alguna de les dues convocatòries.

2.2. Si l'estudiant no ha realitzat cap de les activitats programades pot presentar-se a l'examen teòric final, sabent que com a màxim pot obtenir un 75% de la nota global de l'assignatura. Per aprovar l'assignatura cal haver obtingut com a mínim una puntuació de 5. Si no s'aconsegueix, l'alumnat constarà com suspès.

Es considerarà com no presentat si un o una estudiant no ha realitzat l'examen teòric en qualsevol de les dues convocatòries.

 

2.         Criteris per a la matrícula d'honor: Per optar a la *MH hauran de complir-se els dos criteris següents: 1) Tenir una nota en teoria igual o major a 7 sobre 7,5. 2) Obtenir una nota final en l'assignatura superior a 9,5.

 

3.        Article 11 (Normativa d'Avaluació) .- Realització fraudulenta de proves d'avaluació. 1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació. 2. Les conductes o actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat. 3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aquesta convocatòria i la possible incoació d'un expedient sancionador.