PS1041 - Psicologia Comunitària

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'alumnat podrà triar entre:

Un itinerari de FORMACIÓ CONTÍNUA (Assistència a classes de manera regular /aprenentatge basat en resolució de tasques i informes teoricopràctics (almenys el 80%) + disseny d'un projecte d'intervenció + pràctica sobre defensa del projecte).

 Un itinerari de FORMACIÓ TRADICIONAL (Examen final de coneixements de preguntes curtes o tema a desenvolupar + cas pràctic a resoldre en l'examen).

L'estudiantat haurà de triar un dels dos itineraris a l'inici del curs.

La metodologia està basada en: classes teòriques, pràctiques de problemes, pràctiques de laboratori, seminari i tutories. S'utilitzarà una metodologia mixta teorico-pràctica per a millorar l'aprenentatge. Amb la finalitat d'aconseguir els resultats d'aprenentatge proposats, es plantegen una sèrie d'estratègies docents:

- Classes teoricopràctiques: lliçó magistral, desenvolupament de tasques teoricopràctiques, presentació i anàlisi de cas d'intervenció comunitària (sobre diferents contextos laborals).

- Treball de camp: té com a objectiu realitzar un diagnòstic inicial/avaluació d'un context d'intervenció o una visita a un context d'intervenció comunitària.

- Seminaris i Tallers especialitzats: sobre el rol professional i elements innovadors d'intervenció, treball en grup.

- Pràctiques de problemes. Tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi dels temes de l'assignatura des d'una perspectiva aplicada i aplicar metodologies d'intervenció participativa. L'estudiantat ha d'analitzar i discutir la informació que es presente en classe de manera grupal.

- Projecte d'Intervenció comunitària. Es realitzarà de manera tutoritzada i mitjançant informes de seguiment del projecte desenvolupats en les pràctiques de laboratori, amb l'objectiu de desenvolupar competències de treball en grup i facilitar l'aprenentatge sobre el disseny i implementació de programes i projectes d'intervenció comunitària.

- Tutories individuals i grupals, que faciliten el procés d'ensenyament aprenentatge i contribuïsquen a desenvolupar competències de comunicació i transferència.

Aquestes activitats es completaran amb sessions teoricopràctiques (workshops) de persones expertes en la matèria, que permeten acostar el context laboral a l'estudiantat i reflexionar sobre la intervenció comunitària.

La participació activa de l'alumnat és un element essencial perquè es produeix un procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat. Amb aquesta mena de metodologia didàctica es pretén capacitar l'alumnat en el treball grupal, i a l'aprenentatge per mitjà d'un procés inductiu i "per descobriment".

L'eina docent, per al desenvolupament de l'assignatura serà l'Aula Virtual.

Finalment, en la impartició de la docència es realitzaran activitats en castellà, valencià i anglés a fi d'introduir l'estudiantat en l'ús de les diferents llengües i fomentar el multilingüisme.