CS1026 - Investigació Processal del Crim

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Perquè l'estudiantat puga adquirir les competències genèriques i específiques detallades en aquesta guia, la metodologia a utilitzar es divideix en:

1) Activitats en l'aula, amb participació i supervisió directa del professorat, concretant-se en:

a) Sessions teòriques, per a l'exposició dels continguts teòrics que conformen la matèria. El professor exposarà i explicarà aqueixos elements fonamentals que han de guiar l'estudiantat en l'estudi i comprensió de la matèria. L'alumnat, per la seua banda, ha de comprometre's activament en el procés d'aprenentatge per mitjà de la lectura, prèvia a l'explicació del professor, o en classe, en funció de l'organització del temps docent, d'aquells materials, manuals, monografies o textos proporcionats o indicats prèviament; i

b) Sessions pràctiques, consisteixen en diverses activitats, principalment la resolució de casos pràctics relacionats amb els continguts explicats en les classes teòriques completant-se si escau amb el comentari de sentències o de notícies de premsa, l'anàlisi de determinats actes processals, la simulació de judicis, etc. a través de les quals l'alumnat ha de desenrotllar les competències abans assenyalades. Aquestes activitats podran, per una altra banda, o bé servir de complement a l'exposició dels coneixements teòrics realitzada pel professor, o bé centrar-se en punts concrets del programa de l'assignatura que no siguen objecte d'exposició pel professor. Aquestes activitats seran participatives i cada professor assenyalarà, si escau, quines seran objecte d'avaluació. A través de les mateixes s'introduirà i habituarà l'estudiantat en el maneig d'aqueixos materials i tècniques propis de la disciplina.

2) Activitats fora de l'aula, amb una certa supervisió -en funció de l'activitat- de banda del professorat, concretant-se en:

a) Activitats complementàries: Com ara seminaris, tutories col·lectives, visites a jutjats i institucions públiques, etc. Es programaran en el context de l'assignatura i consistiran en activitats específiques de l'assignatura o de caràcter interdisciplinari o transversal, i sempre en coordinació amb els grups de la mateixa assignatura o amb altres assignatures. Si escas, el professor assenyalarà si són objecte d'avaluació.

b) Activitats dirigides: Tant per al seguiment de l'exposició teòrica com de la realització de les activitats aplicades, el professor indicarà quines lectures, busca de sentències o preparació de casos, etc., ha de realitzar l'alumnat. Encara que no siguen objecte de treball en l'aula, el professor també podrà programar, dins del volum de treball de l'alumnat, altres activitats que servisquen per a reforçar o repassar els coneixements adquirits per l'alumnat. Per a garantir l'efectivitat i resultats d'aquestes activitats se celebraran tutories en grup reduït, perquè el professor puga supervisar correctament el treball dels estudiants i estudiantes, i completar igualment el treball no presencial.