CS1026 - Investigació Processal del Crim

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG9 - Raonament crític.

DPR Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

Resultats d'aprenentatge

RADPR9 Conèixer les institucions que conformen la fase d’investigació en el procés penal espanyol.

RADPR10 Conèixer i aplicar els instruments processals penals que permeten una bona pràctica