CS1019 - Avaluació Psicològica Forense i Psicologia del Testimoni

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Criteris de superació


A) CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA:

L'assignatura se composa per dos amplis apartats: el teòric i el corresponent a les activitats pràctiques (problemes d'aula, problemes de laboratori i seminaris/tutories).

Nota màxima que es pot obtenir en l'apartat teòric: cinc (5) punts.

Nota màxima que es pot obtenir en l'apartat d'actividades pràctiques: cinc (5) punts. Les pràctiques es lliuraran en la data indicada abans de l'examen de la egunda convocatòria o es realitza un exmen de la part pràctica el dia de l'examen oficial de l'assignatura.

L'assignatura constarà com superada sempre que l'alumnat obtinga una nota final igual o superior a cinc (5), amb les següents condicionants:

     Nota mínima en l'apartat de teoria: 2,5 punts.

    Nota mínima en l'apartat d'actividats pràctiques (problemes, laboratori, seminari/tutories -treball): 2,5 punts. Les pràctiques es lliuraran en la data indicada abans de l'examen de la segona convocatòria o es realitza un examen de la part pràctica el dia de l'examen oficial de l'assignatura. Bé, es lliuraran les pràctiques que faltessin, o si manquen totes les pràctiques es pot optar directament a un examen de les pràctiques i contingut realitzat
B) CONVOCATÒRIES:

L'estudiant o estudianta es considera presentat en una convocatòria quan es presenta a l'examen escrit.

 

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d'avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realizació de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravingan aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicará la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuaciones fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a  la qualificació numèrica de "zero" en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procedimente sancionador.