DR1052 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El TFG ha de realitzar-se de forma individual per cada alumne sota la direcció del seu tutor/a. La temàtica del dit estudi és única i individual per a cada alumne. La funció del tutor/a-director/a és guiar l'alumne en totes i cada una de les activitats que aquest ha de dur a terme de cara a la redacció final del TFG. El seguiment del treball ha de permetre que aquest es desenvolupe i s'execute de forma apropiada.

El tutor ha d'autoritzar la defensa del TFG abans de la seua avaluació per part del Tribunal designat amb este fi.

El TFG, amb el vistiplau del tutor, i previ l'Informe positiu d'aquest, ha de ser defés en sessió pública.

Pel que fa a les qüestions formals, l'estudiant disposarà a l'aula virtual d'una sèrie de documents on s'indicaran i explicaran aquestes, així com una plantilla que poden utilitzar per a la realització del TFG.

En qualsevol cas, la realització del TFG ha d'atendre el que preveu la normativa UJI sobre els TFG, en concret, el REGLAMENT DELS TREBALLS DE FINAL DE GRAU DE LA UNIVERSITAT JAUME I (Aprovat pel Consell de Govern núm. 26, de 26 de juliol de 2012; modificat pel Consell de Govern núm. 30, d’11 de desembre de 2012, temporalment per acord del Consell de Govern 4/2020, de 24 d’abril de 2020, i pel Consell de Govern núm. 9 de 28 d’octubre de 2021).