DR1045 - Dret Tributari Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura s'orienta a la formació de l'estudiantat en competències professionals i científiques, combinant diverses tècniques docents que propiciïn la participació i implicació dels estudiants en el procés d'aprenentatge. L'exposició del contingut teòric del programa, es complementarà amb la realització i presentació de casos pràctics i de treballs per part dels estudiants, que exigirà la consulta de bibliografia i fonts documentals, tasca fonamental per fomentar el treball autònom i el seu aprenentatge.
Amb caràcter previ a l'exposició del contingut teòric de cadascuna de les unitats de què consta el programa s'indicarà, a través de la guia de l'assignatura que es facilitarà als estudiants a través de l'aula virtual, la delimitació del teòric de la lliçó i les fonts normatives que resulten aplicable. A cada lliçó es repartirà material didàctic o s'indicarà la bibliografia adequada.
Els ensenyaments teòrics abordades presencialment consistiran en una anàlisi dels aspectes més rellevants de la lliçó.
En els ensenyaments pràctiques, es resoldran supòsits en què els estudiants, hauran de resoldre les qüestions que se'ls plantegen
Els estudiants hauran de resoldre de manera individual o, eventualment, en grup, alguns supòsits per a la seva qualificació i lliurar en les dates en què s'indicaran a l'aula virtual.