DR1045 - Dret Tributari Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serà necessari obtenir més de 4 dels 8 punts que s'obtenen mitjançant l'examen i almenys un 5 en la qualificació global de l'assignatura.
S'entenen presentats aquells estudiants que realitzin l'examen escrit.

Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables. La qualificació obtinguda en les citades activitats es guarda durant totes les convocatòries del curs.