DR1045 - Dret Tributari Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E12 - Capacitat per a analitzar l’ordenament financer espanyol i interpretar i aplicar les normes jurídiques que l’integren.

E22 - Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

E23 - Capacitat de redactar escrits jurídics.

E26 - Desenvolupament de l’oratòria jurídica. Capacitat d’expressar-se apropiadament davant d’un auditori.

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de resoldre problemes jurídics en aplicació del règim jurídic dels tributs que graven a Espanya les activitats internacionals.

Redactar escrits jurídics propis de l’àmbit del dret tributari internacional.

Llegir i interpretar la informació, dades i fets de l’àmbit tributari internacional.

Identificar i analitzar un problema de tributació internacional per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Expressar-se adequadament de forma oral usant la terminologia pròpia de l’àmbit del dret tributari internacional.

Conèixer el règim jurídic dels tributs que graven a Espanya les activitats internacionals