DR1040 - Dret de Danys

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Lliçó 1. Dret de danys i responsabilitat civil

I. Funció de la responsabilitat civil

II. Responsabilitat civil extracontractual com a font d'obligacions

III. Responsabilitat civil i responsabilitat penal

IV. Responsabilitat contractual i responsabilitat extracontractual


Lliçó 2. Elements constitutius de la responsabilitat civil

I. Fonament i sistemes de la responsabilitat civil extracontractual

II. Pressupostos de la responsabilitat civil extracontractual

III. Causes d'exclusió de la responsabilitat


Lliçó 3. Subjectes de la responsabilitat civil

I. Consideracions generals

II. Responsabilitat dels pares

III. La responsabilitat dels tutors i curadors

IV.  La responsabilitat dels empresaris

V. La responsabilitat dels educadors

VI. La responsabilitat dels posseïdors d'animals

VII. La responsabilitat pels danys causats per la caça

VIII. La responsabilitat dels propietaris d'edificis

IX. Responsabilitat dels titulars d'activitats industrials perilloses o nocives

X. Responsabilitat del “cap de família”

XI. La responsabilitat de les persones jurídiques

XII. La responsabilitat del grup


Lliçó 4. Tipus de responsabilitat

I. Responsabilitat contractual i extracontractual

II. Responsabilitat directa o per actes propis i responsabilitat indirecta o per fet alié

III. Responsabilitat subjectiva o per culpa i responsabilitat objectiva o per risc

IV. La culpa professional

V. Especial referència als professionals de la medicina

VI. Responsabilitat mediambiental

VII. La responsabilitat en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris


Lliçó 5. Reparació del mal i prescripció

I. Vies per a la reparació del mal

II. Modalitats de reparació

III. La prescripció de l'acció

IV. L'assegurança de responsabilitat civil


Lliçó 6. Responsabilitat per vehicles de motor

I. Legislació en vigor i àmbit d'aplicació

II. Criteris d'imputació de la responsabilitat

III. Subjectes responsables

IV. L'assegurança obligatòria de responsabilitat civil

V. El denominat “barem”

VI. Responsabilitat del transportista en navegació aèria


Lliçó 7. Responsabilitat patrimonial de l'Estat i de les Administracions Públiques


Lliçó 8. Alguns règims de responsabilitat previstos en la legislació civil

I. Responsabilitat dels professionals de la medicina. El consentiment informat

II. Responsabilitat mediambiental

III. Responsabilitat civil derivada de les actuacions d'advocats i notaris

IV. La responsabilitat civil causada per productes defectuosos o perillosos

V. Responsabilitat per fet alié