DR1040 - Dret de Danys

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

Durant el curs es realitzaran diversos casos pràctics, la realització del quals suposarà fins al 30% de la nota. Aquests no seran recuperables. Les qualificacions es guardaran per a totes les convocatòries del curs.

L'examen oral, es valora en un 70%.

La nota global exigida per a superar l'assignatura és d'un 5 sobre 10. Sent necessari en tot cas que 3 de aquests punts s'obtinguin amb la superació de l'examen oral.

Es considerarà presentat a l'alumne que realitzi l'examen oral.