DR1024 - Dret de Família i Successions

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

PRIMERA PART: DRET DE FAMÍLIA

Lliçó 1a. El Dret de família

1.1. El concepte de família i de Dret de Família.

1.2. Les obligacions entre parents.

Lliçó 2a. El matrimoni i els seus efectes

2.1. El matrimoni.

2.2. Efectes personals.

2.3. Efectes patrimonials.

2.3.1. El règim econòmic matrimonial en general.

2.3.2. Societat de guanys.

2.3.3. Separació de béns.

2.3.4. Règim de participació en guanys.

2.3.5. La llei de règim econòmic matrimonial valenciana.

Lliçó 3a. Els conceptes de nul·litat, separació i divorci i els efectes comuns de les crisis matrimonials.

3.1. Els conceptes de nul·litat, separació i divorci.

3.2. Els efectes comuns de les crisis matrimonials.

Lliçó 4a. La filiació

3.1. Qüestions generals sobre filiació.

3.2. Les accions de filiació.

3.3. La pàtria potestat.

3.4. El desemparament i les situacions de risc: institucions de protecció dels menors.

 

SEGONA PART: DRET DE SUCCESSIONS

Lliçó 5a. El dret de successions i la successió per causa de mort

5.1. Conceptes generals.

5.2. El íter successori.

5.3. Acceptació i repudiació de l'herència.

 

Lliçó 6a. Successió testamentària

6.1. El testament i les seues classes.

6.2. La ineficàcia del testament.

6.3. La marmessoria.

6.4. El contingut del testament.

6.5. Les legítimes i els legitimaris.

6.6. Les reserves.

6.6. Les substitucions.

 

Lliçó 7a. Successió intestada

7.1. Concepte i característiques.

7.2. Ordre i regles per a succeir.

 

Lliçó 8a. La partició de l'herència

8.1. La comunitat hereditària.

8.2. Les operacions particionals.

8.3. La col·lació.

8.4. Efectes.